තරු හුට පට

ජනාධිපති, අගමැති, ගෝඨා එකම මේසයක හමුවුන ජනපති සොයුරාගේ පුතුගේ විවාහ උත්සවය

cvr

ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන, අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ, හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ යන මහත්වරුන් මෙසේ එක් මේසයක අසුන් ගෙන සිටින්නේ ජනාධිපති සොයුරැ ඩඞ්ලි සිරිසේන මහතාගේ පුතුගේ විවාහය වෙනුවෙන් පසුගියදා කොලඹ හිල්ටන් හෝටලේ පැවති උත්සවයේදීය.

Wedding of Dimitra & Ruwangi (1) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (2) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (3) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (4) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (5) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (6) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (7) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (8) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (9) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (10) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (11) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (12) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (13) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (14) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (15) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (16) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (17) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (18) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (19) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (20) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (21) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (22) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (23) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (24) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (25) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (26) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (27) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (28) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (29) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (30) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (31) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (32) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (33) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (34) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (35) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (36) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (37) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (38) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (39) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (40) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (41) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (42) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (43) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (44) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (45) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (46) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (47) [640x480] Wedding of Dimitra & Ruwangi (48) [640x480]   Wedding of Dimitra & Ruwangi (50) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (51) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (52) [640x480]    Wedding of Dimitra & Ruwangi (54) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (55) [640x480] Wedding of Dimitra & Ruwangi (56) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (57) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (58) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (59) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (60) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (61) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (62) [640x480] Wedding of Dimitra & Ruwangi (63) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (64) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (65) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (66) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (67) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (68) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (69) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (70) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (71) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (72) [640x480]  Wedding of Dimitra & Ruwangi (73) [640x480]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!