තරු හුට පට

උපන් දිනය දා මහ රෑ පියුමි හංසමාලිව Surprise කරයි – සියලුම ඡායාරූප බලන්න

1

පියුමි හංසමාලිගේ 24 වන උපන්දිනයට ඇයගේ මිතුරන් විසින් ඇයව Surprise  කර තිබෙනවා. අද අලුයම අැයගේ නිවසට ගොස් මෙසේ පුදුම කරවා ඇති බව දැනගන්නට ලැබෙනවා. එම ඡායාරූප සහ වීඩියෝ පහතින් බලන්න

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!