බොලිවුඩ්

කත්‍රීනා ඉන්දියාවම කළඹවමින් ජනතාව උන්මාදයට පත්කරයි

cvr

කත්‍රිනා සමඟ සිද්දාර්ත් මල්හෝත්‍රා රඟන නවතම චිත්‍රපටය වන Baar Baar Dekho හි පූර්ව ප්‍රචාරක පටයයි.

මීට ෙපර ෙමම චිත්‍ර පටෙය් රඟපෑමට නියමිත තිබුෙණ් දීපිකා සහ රිතික් ෙරා්ෂන්ය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!