තරු හුට පට

රියැලිටි පේන හැටි

සුදත් සහ අචලා එකතුවෙලා ‘රියැලිටි පේන හැටි‘කියා චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් කළා. මාධ්‍යයෙන් කියන හැමදේම ඇත්තද? ඇත්ත වගේ පේන තවත් දෙයක්ද කියලා ඒ අය අහන තැනට දෙරණේ චතුර අල්විස් සොයුරත් ගියා. මේ ඔහුගේ අත්දැකීමයි.

රියැලිටි පේන හැටි

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!